•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

 


Проект Европейски опит - за успешен старт в живота по програма Еразъм+


 

    Основна цел на проекта е придобиване на професионален опит по професиите „Готвач“ и „Техник на селскостопанска техника“, за повишаване пригодността на пазара на труда, реализация и по успешна социална интеграция.


   

Специфичните  цели на проекта бяха:
- Предоставяне на равен достъп и повече възможности за развитие на учениците от ромски произход и неравностойно  социално положение, с цел превенция от ранно прекратяване на средното образование;
- Повишаване на мотивацията за учене, развитие и професионална реализация
- Повишаване чуждоезиковата подготовка на ученици и учители
- Формиране на актуална визия за живота и формиране на социални умения за по- успешна социална интеграция
- Създаване на Европейска визия на Професионална гимназия по селско стопанство “Иван Владимирович Мичурин”
- Създаване на партньорства с местни и чужди компании, за улесняване прехода от обучение към работа


 

В края на професионалната практика всеки от учениците получи Europass сертификат, който е доказателство за придобитите знания и умения, и, който ще им даде един добър старт на пазара на труда.

 


      ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира реализацията на проект № 2020-1-BG01-KA102-078241 на тема: "Европейски опит - за успешен старт в живота", финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „ Професионално образование“  В рамките на които 20 наши ученици ще проведат практическо обучение в Капицоне, Бергамо, Италия.

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"  стартира и процедура по подбор на участници в мобилността , като за целта са разработени критерии и точкова система за оценяване с максимум 28 точки. Един от задължителните критерии е теста по английски език.

 

 

 

 

 


 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме телефон: +359876596443 и e-mail: pgss_michurin@abv.bg

 

Ваканции

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г.  – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

12.05.2022 г. – XII клас
30.06.2022 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2022-2023г.

Брошура - 2022-2023г.

 

Стипендии

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4