•  
  •  
  • image02
     
  • image02
     
 

За Учебната 2023-2024 година
 

Етичен кодекс  на училищната общност за учебната 2023-2024 година

 

Правилник за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"


Училищни учебни планове на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" 2023-2024 година


Форми на обучение


Годишен план за учебната 2023-2024 година


Мерки за повишаване качеството на образование


Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023-2024 година


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 година

 

Стратегия за развитие на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" за периода - 2021-2024 г.

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание обучение и труд

 

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги


План за дейността на методическото обединение на учителите по професионална подготовка през учебната 2023-2024 година


План за дейността на методическото обединение на класните ръководители през учебната 2023-2024 година


План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка през учебната 2023-2024 година

 

Училищен спортен календар 2023-2024 година

 

За Учебната 2022-2023 година
 

Етичен кодекс  на училищната общност за учебната 2022-2023 година

 

Правилник за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"


Училищни учебни планове на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" 2022-2023 година


Форми на обучение


Годишен план за учебната 2022-2023 година


Мерки за повишаване качеството на образование


Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023 година


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023 година

 

Стратегия за развитие на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" за периода - 2021-2024 г.

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание обучение и труд

 

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги


План за дейността на методическото обединение на учителите по професионална подготовка през учебната 2022-2023 година


План за дейността на методическото обединение на класните ръководители през учебната 2022-2023 година


План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка през учебната 2022-2023 година

 

За Учебната 2021-2022 година

 

Етичен кодекс  на училищната общност за учебната 2021-2022 година

 

Правилник за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"


Училищни учебни планове на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" 2021-2022 година


Форми на обучение


Годишен план за учебната 2021-2022 година


Мерки за повишаване качеството на образование


Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022 година


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


План за квалификационната дейност за учебната 2021-2022 година

 

Стратегия за развитие на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" за периода - 2021-2024 г.

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание обучение и труд

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

 

План за дейността на методическото обединение на учителите по професионална подготовка през учебната 2021-2022 година

План за дейността на методическото обединение на класните ръководители през учебната 2021-2022 година

План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка през учебната 2021-2022 година

 

 

 

За Учебната 2020-2021 година

Училищни учебни планове на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" 2020-2021 година

 

Стратегия за развитие на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" за периода - 2016-2020 г.

 

Правилник за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021 година

 

План за квалификационната дейност за учебната 2020-2021 година

 

Годишен план за учебната 2020-2021 година

 

Етичен кодекс  на училищната общност за учебната 2020-2021 година

 

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г - второ тримесечие

 

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г - първо тримесечие

 

Утвърден бюджет за 2020 г

 

Форми на обучение

 

 

За Учебната 2019-2020 година

 

ПОКАНА по чл. 11, ал. 1 от ПСУДОСДГУ

 

ПОКАНА по чл. 11, ал. 1 от ПСУДОСДГУ

 

За Учебната 2018-2019 година

 

 

1. Стратегия за развитие на ПГСС "Иван Вл. Мичурин" за периода - 2016-2020 г.

 

2. Правилник за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

3. Училищен учебен план на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

4. Форми на обучение

 

5. Годишен план за дейността на ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

6. Мерки за повишаване качеството на образование

 

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Етичен кодекс

 

Бюджет за 2019 г.

 

Отчет I-во тримесечие на 2019 г.

 

 

 

За Учебната 2017-2018 година

 

Актуализиран правилник за дейността на училището - 2017-2018 г.

 

Правилник за дейността на училището - 2017-2018 г.

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2017/2018г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности - 2017/2018г.

 

План за борба с противообществените прояви - 2017/2018г.

 

Годишен комплексен план - 2017/2018г.

 

План за квалификационната дейност - 2017/2018г.

 

План за насърчаване на грамотността - 2017/2018г.

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.