•  
 •  
 • image02
   
 • image02
   
 

Проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация"  по програма Еразъм+


Брошура по проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация"


Снимки от проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" финансиран от програма „Еразъм +“

 


Моменти на усилена подготовка на групата по проект  2018-1-BG01-KA102-047102 ”, на тема: "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" финансиран от програма „Еразъм +“


Списък на учениците които ще участват в проект  2018-1-BG01-KA102-047102 ”, на тема: "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" финансиран от програма „Еразъм +“


Протокол № 1/23.07.2018 г. от заседание на Комисия за подбор на участници. Във връзка с проект 2018-1-BG01-KA102-047102 ”, на тема: "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" финансиран от програма „Еразъм +“.


          В рамките на проект "Придобиване на европейски опит в растениевъдството и професионална мотивация" ние ще изпратим 18 ученици на професионална мобилност в град Сан Джулиано Миланезе, Италия.

Основната цел на проекта

Придобиване на европейски опит и изграждане на съвременна представа за професиите Фермер, Техник на селскостопанска техника , с цел професионална мотивация и повишаване на възможностите за бъдеща  реализация на пазара на труда.

Специфични цели на проекта

 • Предоставяне на реална работна среда , която да надградипрофесионалните компетенции и опит на учениците
 • Придобиване на нови професионални знание и умения, отговарящи на Европейските стандарти
 • Развитие наличнитеезиковикомпетенции чрез общуване в чуждоезикова среда
 • Формиране на социални умения и умения за работа в екип
 • Изграждане на адекватна самооценка и увереност в собствените умения и възможности
 • Изграждане на умения за интегриране в мултикултурна среда
 • Придобиване на знания за културата, бита и традициите на Италия
 • Създаване на партньорства между училището и бизнеса
 • Подобряване имиджа на училището, като институция, която предоставя възможност за придобиване на професионален опит в чужбина
 • повишаване нивото на обучение в училището , чрез интегриране на европейски знания и умения в учебната програма.

По проекта планираме 18 ученици на възраст от 16 до 18 години , 10, 11 и 12 клас,  от специалностите "Фермер" и  "Техник на селскостопанска техника", да се  включат в професионална мобилност за период от три седмици  октомври 2018 година. Партньора, който сме избрали е  Ферма Cascina Santa Brera. Тук учениците ще имат възможност в реална работна среда да се запознаят с дейностите в една съвременна биологична ферма.

Ще натрупат опит включващ:

 • Запознаване със системите за планиране, организиране и технологиите за отглеждане на земеделските култури
 • Организиране на биопроизводството на селскостопанска продукция
 • Съвременно организиране на технологиите за отглеждане на животни
 • Съхранение на биопродукцията и подготовката и за пазара
 • Организиране на екологично чиста продукция
 • Система от знания за оползотворяване на отпадъчните продукти
 • Придобиване на умения за работа с природосъобразни методи за обработка и торене на почвата, хранене и грижа за животните, профилактика на заболяванията и методи за лечение с природни продукти

Подбора ще се извършва чрез следните критерии

 • Мотивация за участие -всеки , който желае да се включи в мобилността трябва да напише мотивационно писмо , в която да се аргументира защо иска да участва в проекта. Всеки ученик, който е написал писмото си ще го предаде на класният си ръководител. Той от своя страна трябва да напише препоръка към мотивационното писмо и даго предаде на координатора на проекта;
 • препоръка от класен ръководител - Препоръката от класният ръководител трябва да съдържа силни и слаби страни на ученика, професионални умения, лични умения и качества. Препоръката трябва да завършва соценка за участие - от 1 до 6 точки;
 • Среден успех за последната учебна година при поставен горен праг - 5 точки
 • Успех от професионалните компетентности не по-нисък от 4.00 - 6 точки
 • Редовно присъствие в учебния процес чрез поставяне на горна граница за брой неизвинени отсъствия - 5 точки
 • Ниво на владеене на английски език - нивото ще се измерва посредством тест, изработен от учителя по английски език, който ще съдържа писмена и устна част - максимален брой точки 6 т.

Максимален брой точки за участие 28 точки


Проекта може да видите на сайта на Европейската комисия.

Препоръки за безопасна работа в интернет на деца и ученицивъв връзка с провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 

Новини - относно въведеното извънредно положение и дистанционното обучение на учениците

 

За връзка на родителите с ръководството на училището предоставяме

телефон: +359876596443 и

e-mail: info-400127@edu.mon.bg

 

Ваканции

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г.  05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. – VIII - XII клас

 

Край учебната година

13.05.2024 г. – XII клас
28.06.2024 г. – VIII - XI клас

 

Прием на ученици в VIII клас

Обява - 2024-2025г.

Брошура - 2024-2025г.